Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 
NALAZITE SE: Naslovnica » O nama » Statut

O nama / Statut

Na temelju članka 13. i čl.55.st.1. Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74 /14) i članka 20. Statuta, Skupština Hrvatskih laboratorija CROLAB je na sjednici održanoj 07.07.2015. godine  usvojila je

S T A T U T

UDRUGE HRVATSKI LABORATORIJI CROLAB 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

 

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište, izgled pečata udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB (dalje: Udruga), ciljevi, područje djelovanja, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,  uvjete i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, prava i obveze i odgovornosti , te stegovna odgovornost članova, tijela  Udruge, njihov sastav, izbor, imenovanja i opoziv, načinu ostvarivanja javnosti, međunarodna suradnja, stručna knjižnica, stručne službe, javnost rada, postupak donošenja općih akata, izbor i opoziv likvidatora Udruge, prestanak rada, odredbe o članstvu i članarini imovina, te ostala pitanja u svezi s udrugom.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I PEČAT

Članak 2.

 

Hrvatski laboratoriji CROLAB (u daljnjem tekstu CROLAB) je udruga osnovana slobodnim i dragovoljnim udruživanjem laboratorija koji djeluju na području Republike Hrvatske.
CROLAB je rigistriran pri Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba.

 

Članak 3.

 

CROLAB je pravna osoba osnovana radi promicanja zajedničkih interesa i ciljeva, a bez namjere stjecanja dobiti, s pravima i obvezama utemeljenim na Ustavu Republike Hrvatske, te zakonima i drugim propisima.

 

Članak 4.

 

Naziv udruge glasi: Hrvatski laboratoriji CROLAB
Skraćeni naziv udruge glasi: CROLAB
Naziv udruge na engleskom jeziku glasi: Croatian laboratories CROLAB
Naziv udruge na latinskom jeziku glasi: Laboratoria Croatica

 

Članak 5.

 

Sjedište Udruge je u Zagrebu, Berislavićeva 6.

 

Članak 6.

 

CROLAB zastupa predsjednik/ca  i dva zamjenika.

 

Članak 7.

 

Za svoje obveze CROLAB odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.
Članovi  CROLAB-a i njegovih tijela ne odgovaraju za njegove obveze.

 

Članak 8.

 

CROLAB ima pečat okrugla oblika promjera 3 cm s ispisanim tekstom uz rub koji glasi: HRVATSKI LABORATORIJI, ZAGREB.
U sredini pečata piše: CROLAB.

III. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOST CROLAB-a

Članak 9.

 

Ciljevi CROLAB-a jesu udruživanje laboratorija u interesu unapređenja sustava kvalitete svakog pojedinog laboratorija, te lakšeg pridruživanja europskom tržištu korištenjem zajedničkih resursa i potencijala.
Udruga sukladno ciljevima djeluje na području: OBRAZOVANJA, ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA.

 

Članak 10.

 

Ciljeve predviđene člankom 9. ovog Statuta CROLAB ostvaruje sljedećim djelatnostima:

 • povezivanjem u radu u području znanosti, stručnog rada i istraživanja, temeljem zajedničkog interesa sa znanstveno-nastavnim institucijama, tijelima uprave, trgovačkim društvima, te osobama koje obavljaju privatnu laboratorijsku praksu,
 • organiziranjem domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, konferencija i seminara
 • izdavanjem znanstvenih i drugih stručnih publikacija kojima se daje prinos istraživačkoj struci i znanosti iz područja djelatnosti udruge,
 • umrežavanjem i međunarodnom znanstvenom i stručnom suradnjom s nacionalnom normirnom ustanovom, nacionalnom službom za ovlašćivanje/akreditaciju i nacionalnim mjeriteljskim institutom,
 • razmjenom obavijesti i iskustva među članovima,
 • potporom laboratorijima u primjeni sustava upravljanja kvalitetom radi osiguravanja kvalitete ispitivanja, mjerenja i umjeravanja,
 • potporom laboratorijima za pristupanje europskim i međunarodnim shemama ispitivanja u pojedinim tehničkim područjima,
 • organizacijom nacionalnih shema međulaboratorijskih ispitivanja, mjerenja i umjeravanja,
 • izdavanjem glasila s obavijestima o radu udruge i njenih članica,
 • izdavanjem tehničkih dokumenata udruge o zajedničkim stavovima u svezi s tehničkim pitanjima.

Gospodarske djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, tečajeva, konferencija i seminara.

IV. ČLANSTVO

Članak 11.

 

Članovi CROLAB-a mogu biti:
- laboratoriji registrirani kao pravne osobe
- laboratoriji kao dio pravne osobe
- inspekcijska i certifikacijska tijela
- druge fizičke i pravne osobe prema odluci Skupštine na prijedlog Upravnog odbora

 

Članak 12.

 

Status člana CROLAB-a može biti:
- redoviti
- pridruženi
- podupirući
- počasni
Redoviti članovi su laboratoriji, inspekcijska i certifikacijska tijela (u nastavku "tijela za ocjenjivanje sukladnosti-TOS") registrirana na području Republike Hrvatske.
Pridruženi članovi mogu biti laboratoriji, inspekcijska i certifikacijska tijela (TOS) registrirana izvan područja Republike Hrvatske.
Podupirući članovi mogu biti domaće i strane fizičke i pravne osobe koje surađuju s CROLAB-om u interesu razvoja laboratorija i dobre laboratorijske prakse, registrirani na području ili izvan područja Republike Hrvatske.
Počasni članovi su fizičke osobe osnivači CROLAB-a.
Počasni članovi mogu biti i druge fizičke i pravne osobe prema odluci Skupštine na prijedlog Upravnog odbora.
O članovima CROLAB-a vodi se registar članova koji je javan, a vodi ga glavni tajnik i čuva u Uredu CROLAB-a.
Registar članova vodi se elektronički i sadrži podatke za pravne osobe: naziv, sjedište, osobni identifikacijski broj, kategorija članstva, datum pristupanja, te datum prestanka članstva. Podaci za fizičke osobe: ime i prezime, datum rođenja, adresa prebivališta, naziv tvrtke i adresa zaposlenja, funkcija, osobni identifikacijski broj, datum pristupanja, kategoriju članstva, te datum prestanka članstva.

 

Članak 13.

 

TOS koji želi biti članom CROLAB-a podnosi pisani zahtjev o učlanjenju.
Odluku o primanju donosi Upravni odbor, a verificira ju Skupština CROLAB-a.
TOS postaje članom prihvaćanjem odredbi Statuta CROLAB-a pisanom izjavom.
Fizičke i pravne osobe koje žele biti podupirući član CROLAB-a podnose pisani zahtjev o učlanjenju ili prihvaćaju članstvo temeljem prijedloga Upravnog odbora CROLAB-a. Odluku o primanju donosi Upravni odbor, a verificira ju Skupština CROLAB-a.
Imenovanje počasnog člana CROLAB-a koji nije osnivač provodi se na Skupštini na prijedlog Upravnog odbora. Upravni odbor donosi odluku o prijedlogu za imenovanje počasnog člana temeljem inicijative od najmanje 5 članova Upravnog odbora koji u prijedlogu navode razloge za imenovanje počasnog člana CROLAB-a.

 

Članak 14.

 

Članovi CROLAB-a iz članka 11., osim počasnih, plaćaju istu članarinu.
Visinu članarine utvrđuje Upravni odbor, a potvrđuje ju Skupština CROLAB-a.

 

Članak 15.

 

Članovi imaju popust kojeg određuje Upravni odbor na kotizacije na svim konferencijama i seminarima koje CROLAB organizira na teritoriju RH.
Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine a mogu uživati i druge pogodnosti po posebnoj odluci Upravnog odbora.

 

Članak 16.

 

Prava, obveze i odgovornosti članova CROLAB-a jesu:

 • sudjelovati u ostvarivanju zadataka i temeljnih ciljeva CROLAB-a, osobito u poticanju stvaralaštva i razvoja struke,
 • sudjelovati u radu i donošenju odluka Skupštine i drugih tijela u koja su izabrani,
 • pridonositi u provedbi aktivnosti CROLAB-a i ostvarivanju probitaka članova,
 • čuvati i unapređivati ugled CROLAB-a,
 • davanje prijedloga, mišljenja tijelima CROLAB-a,
 • predlagati i birati preko ovlaštenih predstavnika članove za tijela CROLAB-a,
 • koristiti kolegijalne i solidarne pomoći ostalih članova CROLAB-a
 • plaćati članarinu
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta i općih akata CROLAB-a te odluka tijela CROLAB-a,
 • poštovanje uobičajenih normi u međusobnim odnosima.
 • mogućnost pokretanja žalbe i pravo na postupak rješavanja na zahtijevanoj razini u skladu sa ovim statutom
 • pravo na obavještavanje o svim činjenicama važnim za rad CROLAB-a,
 • nadzirati rad CROLAB-a na način uređen ovim Statutom

U pogledu prava, obveza i odgovornosti svi su članovi udruge ravnopravni.
Članak 17.
Članstvo u CROLAB-u može prestati iz slijedećih razloga:

 • istupom člana iz CROLAB-a na osnovi vlastite odluke,
 • po sili zakona ili sudskom presudom
 • isključenjem člana iz CROLAB-a zbog nepridržavanja odredaba ovog Statuta i drugih općih akata, zbog ugrožavanja jedinstva i cjeline CROLAB-a, zbog ometanja osnovnih ciljeva i zadaća, te zbog grubog kršenja etičkih normi ili djelovanja kojim se nanosi šteta ugledu CROLAB-a, po provedenom stegovnom postupku;
 • prestankom rada člana ili prestankom djelovanja CROLAB-a.

 

Članak 18.

 

Odluku o  isključenju i prestanku članstva člana iz CROLAB-a donosi Skupština CROLAB-a na prijedlog Upravnog odbora. Odluka Skupštine je konačna.
Posebnim općim aktom uređuje se stegovni postupak.
Prestanak članstva u CROLAB-u iz razloga navedenih u članku 17. ovog Statuta unosi se u registar članova s datumom odluke Skupštine CROLAB-a.

V. USTROJ I TIJELA

Članak 19.

 

Tijela CROLAB-a jesu:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Predsjednik
 • Upravni odbor
 • Izvršni odbor
 • Etičko povjerenstvo

a) Skupština

 

Članak 20.

 

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja.
Skupštinu sačinjavaju svi redoviti članovi Udruge i poslovno sposobni počasni članovi osnivači.
U Skupštinu svaki redoviti član (TOS) imenuje po jednog predstavnika ili njegovog zamjenika, na način i po postupku koji utvrdi svaka članica.

 

Članak 21.

 

Skupština ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

 • donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druga pravila i opće akte CROLAB-a,
 • donosi Poslovnik o svom radu,
 • donosi odluku o statusnim promjenama i prestanku rada CROLAB-a,
 • utvrđuje politiku CROLAB-a i mjere za njeno provođenje,
 • prihvaća planove i program rada,
 • potvrđuje financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu,
 • usvaja godišnji-završni račun i godišnje financijsko izviješće
 • bira i opoziva (razrješuje) članove Upravnog odbora,
 • bira i opoziva (razrješuje) članove Nadzornog odbora,
 • bira i opoziva (razrješuje) predsjednika/cu CROLAB-a koji je ujedno i predsjednik Upravnog odbora,
 • verificira primanje u članstvo,
 • odlučuje o isključivanju iz članstva CROLAB-a,
 • dodjeljuje priznanja članicama ili pojedincima za osobiti doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka CROLAB-a,
 • imenuje počasne članove,
 • razmatra i odlučuje o izvješćima izabranih tijela i povjerenstva,
 • odlučuje o udruživanju u udruženja druge udruge, saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • odlučuje o raspodjeli preostale imovine u slučaju prestanka rada CROLAB-a,
 • imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnost te gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o rješavanju sporova i  sukoba između članova,
 • obavlja i druge poslove i zadaće u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima.

 

Članak 22.

 

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.
Izborna Skupština održava se svake četiri godine.
Redovna Skupština zasjeda jednom godišnje, a može se sazvati i prije, ukoliko to zahtijevaju potrebe u radu.
Izvanredna Skupština održava se prema potrebi.
Skupštinu saziva i priprema predsjednik/ca CROLAB-a na vlastitu inicijativu, a zakazuje se najmanje 30 dana prije održavanja i to pozivom u kojemu mora biti naveden dan mjesec i sat, mjesto održavanja, te prijedlog dnevnog reda.
Poziv se upućuje svim članovima Skupštine.

 

Članak 23.

 

Skupština se može održati i pravovaljano odlučivati ukoliko je nazočna najmanje polovina članova Skupštine.
Na sjednicama Skupštine mogu sudjelovati pridruženi i podupirući članovi ali bez prava odlučivanja. U radu Skupštine mogu sudjelovati i druge pozvane osobe, ali bez prava odlučivanja.
Odluke na Skupštini donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih  članova, ukoliko za pojedina pitanja nije određena druga potrebna većina.
Ako nije nazočna najmanje polovina svih članova sjednica se odgađa za 30 minuta, i nakon toga započinje s radom neovisno o broju prisutnih članova. Pravovaljane odluke na tako održanoj sjednici donose se većinom glasova nazočnih članova Skupštine.
Odluke se donose javnim glasovanjem, ukoliko Skupština ne odluči drukčije.

 

Članak 24.

 

Redovnu Skupštinu vodi predsjednik/ca CROLAB-a.
Izbornu Skupštinu vodi predsjedništvo, koje se bira na početku rada Skupštine.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar (ovjerovitelj/i ako ih je Skupština izabrala) i koji se trajno čuva u arhivi Udruge.
Skupština se može sazvati izvanredno prema potrebi, a na njoj se tada rješavaju samo pitanja radi kojih je sazvana.
Predsjednik/ca CROLAB-a dužan je sazvati sjednicu Skupštine na zahtjev Upravnog odbora ili najmanje redovitih 1/3 članova u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.
U slučaju da predsjednik ne sazove Skupštinu u navedenom roku, sazvat će ju predlagači iz prethodnog stavka.

 

Članak 25.

 

Skupština može razriješiti, te opozvati odluku o izboru ili imenovanju članova tijela koja bira i prije isteka vremena na koje su izabrani ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze.
Ukoliko opoziva i razrješava cijelo tijelo, Skupština bira novo s punim mandatom, a ukoliko razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.

 

Članak 26.

 

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

Članak 27.

 

b) Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzire i provjerava ispravnost i zakonitost u provođenju zakona, ovoga Statuta, drugih akata CROLAB-a i odluka Skupštine CROLAB-a.
Nadzorni odbor nadzire poslovanje CROLAB-a i njegovo javno djelovanje.
Skupština iz svojih redova bira Nadzorni odbor od 3 člana koji između sebe biraju predsjednika na prvoj sjednici. Za svoj rad Nadzorni odbor je odgovoran Skupštini. Mandat Nadzornog odbora traje 4 godine.
U izvršavanju ovlasti utvrđenih ovim Statutom Nadzornom odboru mora biti dostupna financijska i sva druga dokumentacija te arhiva CROLAB-a.
Nadzorni odbor će u slučaju uočenih nepravilnosti upozoriti predsjednika Skupštine i Upravni odbor i zahtijevati uklanjanje nepravilnosti u određenom roku. Ukoliko se nepravilnosti ne otklone u traženom roku Nadzorni odbor obavijestiti će o tome Skupštinu.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

c) Predsjednik/ca

Članak 28.

Predsjednika/cu CROLAB-a bira Skupština iz svojih redova s mandatom od 4 godine.
Predsjednik/ca je ujedno i predsjednik/ca Upravnog odbora.
Predsjednik/ca, uz prava i obveze izvršnog rukovoditelja/ice CROLAB-a, zastupa CROLAB u zemlji i inozemstvu te predsjedava redovnim i izvanrednim sjednicama. U slučaju spriječenosti to čini jedan od njegovih zamjenika kojega on za to ovlasti.
Predsjednik/ca kao izvršni rukovoditelj ima slijedeća prava i obveze:
- vodi poslove CROLAB-a u skladu s odlukama Skupštine i Upravnog odbora,
- osmišljava rad CROLAB-a,
- planira djelatnost CROLAB-a tijekom mandata,
- definira misiju i viziju CROLAB-a,
- suodgovoran je za imovinsko-pravno poslovanje,
- potpisuje ugovore o poslovanju CROLAB-a na temelju odluka organa CROLAB-a,
- sklapa pravne poslove sukladno odlukama Upravnog odbora čija je vrijednost do 20.000,00   kuna,
- nadgleda i prati izvršenje odluka tijela CROLAB-a, rad Klubova i Odbora,
- koordinira i nadgledava sve aktivnosti glede skupova i izdanja glasila CROLAB-a,
- odgovoran je za redovno izvješćivanje članica CROLAB-a,
- odgovoran za dostavljanje zapisnika redovne sjednice Skupštine nadležnom tijelu koje vodi registar udruga.

 

Članak 29.

 

Predsjednik/ca ima dva zamjenika koje bira Skupština na prijedlog predsjednika/ce, na mandat od 4 godine.

 

Članak 30.

 

Predsjednik/ca ima pravo imenovati povjerenstvo za potrebe rješavanja pojedinih zadataka, pothvata ili problema a koje nije trajnog karaktera već samo do rješenja razloga saziva. Povjerenstvo se sastoji od nekoliko članova koje imenuje predsjednik/ca CROLAB-a, te o članovima i svrsi imenovanja povjerenstva izvijesti Upravni odbor.

 

Članak 31.

 

Predsjednik/ca kontrolira provođenje odluka i zaključaka Skupštine CROLAB-a i Upravnog odbora.
Za svoj rad odgovara Skupštini i Upravnom odboru i o svom radu podnosi Skupštini pisano godišnje izvješće.

 

Članak 32.

 

Predsjednik/ca CROLAB-a odgovara za zakonitost rada CROLAB-a.
Ako utvrdi da je neko tijelo CROLAB-a donijelo odluku suprotnu propisima, ovom Statutu i drugim općim aktima CROLAB-a, obustavit će provođenje takve odluke sve dok se ona ne uskladi s propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima CROLAB-a.

 

Članak 33.

 

Opoziv predsjednika CROLAB-a Skupštini mogu predložiti najmanje dvije trećine članova Upravnog odbora pod uvjetima i po postupku propisanom za opoziv članova Upravnog odbora.

d) Upravni odbor

Članak 34.

 

Upravni odbor donosi plan i program rada te financijski plan CROLAB-a, utvrđuje i predlaže Skupštini prijedloge akata koje ona donosi, provodi njene odluke te obavlja i druge poslove utvrđene odlukama Skupštine.

Članak 35.

 

Upravni odbor ima 15 članova iz redova Skupštine. Sačinjavaju ga predsjednik, dva zamjenika, po jedan predstavnik svakog kluba (4), stručnog odbora (2) i vijeća (1), a preostali članovi iz redova Skupštine.
Upravni odbor bira Skupština na mandatno razdoblje od 4 godine.

 

Članak 36.

 

Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje dva puta godišnje.
Za pravovaljano odlučivanje potrebna je nazočnost većine članova, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova članova Upravnog odbora.
Ukoliko član Upravnog odbora nije u mogućnosti nazočiti sjednici Upravnog odbora može dati punomoć drugom članu Upravnog odbora za zastupanje na sjednici.

Pojedini član Upravnog odbora može imati pravo na najviše dva glasa.
Ostala pitanja u svezi s načinom sazivanja, pripremom, vođenjem, glasovanjem i provedbom odluka sjednica Upravnog odbora propisuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

 

Članak 37.

 

Predsjednik CROLAB-a saziva sjednice Upravnog odbora na vlastitu inicijativu.
Predsjednik CROLAB-a dužan je sazvati sjednicu Upravnog odbora CROLAB-a na zahtjev trećine članova Upravnog odbora ili trećine članica CROLAB-a.
Članak 38.
Član Upravnog odbora može biti opozvan i razriješen dužnosti i prije isteka mandata ako:
- neispunjava dužnosti člana,
- svojim ponašanjem povrijedi ugled dužnosti koju obnaša.
Postupak radi utvrđivanja uvjeta za razrješenje člana mogu pokrenuti predsjednik Upravnog odbora ili najmanje trećina članova Upravnog odbora, a odluku donosi Skupština.

 

Članak 39.

e) Izvršni odbor

Odluke Upravnog odbora izršava Izvršni odbor. Izvršni odbor čine predsjednik 2 zamjenika i tajnik. Oni pripremaju sjednice Upravnog odbora i Godišnju skupštinu.

f) Klubovi - sekcije i stručni odbori

Članak 40.

 

Klubovi su ustrojstveni oblici unutar CROLAB-a, koji nemaju pravnu osobnost, a čine četiri glavne grupe:

 • klub ispitnih laboratorija
 • klub umjernih laboratorija
 • klub analitičkih laboratorija,
 • klub inspekcijskih i certifikacijskih tijela,

i druge vrste po potrebi i zajedničkom interesu udruživanja.
Odluku o osnivanju i načinu rada ustrojstvenih oblika donosi Upravni odbor.
Djelatnost klubova proističe iz obveza preuzetim članstvom u CROLAB-u a svezana je uz specifične aspekte rada i problematike određene grupe (vrste ) TOS-a.
Klubovi se sastaju po potrebi a njihovim radom rukovodi predsjednik kluba kojeg članovi kluba biraju natpolovičnom većinom nazočnih na vrijeme od četiri godine.
Unutar svakog kluba mogu se osnivati sekcije po potrebi. Opseg, ciljeve i način rada sekcija određuje klub posebnim aktima udruge.

 

Članak 41.

 

Stručni odbori obavljaju poslove vezane s edukacijom, izdavaštvom i drugom stručnom problematikom iz djelatnosti TOS-a sukladno obvezama preuzetim iz članstva CROLAB-a. Stručne odbore osniva Upravni odbor.
Stručni odbori se sastaju po potrebi a njihovim radom rukovodi voditelj kojeg članovi odbora biraju natpolovičnom većinom nazočnih na vrijeme od četiri godine.

g) Vijeće za vanjsku suradnju

 

Članak 42.

 

Vijeće za vanjsku suradnju čine predstavnici podupirućih članova iz institucija kao što su tijela državne uprave, obrazovno-znanstvene institucije, gospodarske i obrtničke komore i druge. Vijeće za vanjsku suradnju podupire aktivnosti CROLAB-a putem savjetodavne, financijske ili druge za djelatnosti kojom može doprinjeti razvoju CROLAB-a.
Vijeće za vanjsku suradnju ima predsjednika i koordinatora čiji mandat traje 4 godine.

 

Članak 43.

 

Predsjednika Vijeća za vanjsku suradnju imenuje Skupština CROLAB-a na prijedlog Upravnog odbora, a Predsjednik Vijeća za vanjsku suradnju je član Upravnog odbora CROLAB-a.
Članovi Vijeća između sebe biraju koordinatora, koji koordinira rad i pomaže predsjedniku Vijeća za vanjsku suradnju po pitanjima vanjske suradnje. Članove Vijeća imenuje Upravni odbor na prijedlog podupirućih članova.

h) Etičko povjerenstvo

 

Članak 44.

 

Etičko povjerenstvo brine o poštivanju etičkih načela udruge. Etičko povjerenstvo čine tri člana Skupštine. Bira ih Skupština na prijedlog Upravnog odbora s mandatom od 4 godine. Etičko povjerenstvo o svome radu i eventualnim problemima izvještava na sjednicama Upravnog odbora.

VI. Tajništvo CROLAB-a

Članak 45.

 

Za upravljanje aktivnostima na izvršenju programa, te za obavljanje stručnih, administrativno-tehničkih i novčano-računovodstvenih poslova u CROLAB-u organizira se Tajništvo CROLAB-a kao stručna služba, čijim radom rukovodi glavni tajnik.
U Tajništvu CROLAB-a mogu se po potrebi posla, a temeljem odluke Upravnog odbora, zaposliti stručne osobe ugovorom o radu.

 

Članak 46.

 

Glavni tajnik je nositelj stručnih poslova za tijela CROLAB-a.
Glavni tajnik ima prava i obveze:
- odgovoran je za vođenje i čuvanje svih administrativnih akata i dokumentacije CROLAB-a,
- suodgovoran je za imovinsko-pravno poslovanje,
- brine o radu zaposlenih u CROLAB-u i odgovara za njihov rad,
- priprema ugovore o poslovanju CROLAB-a na temelju odluka organa CROLAB-a,
- organizira izvršenje odluka tijela CROLAB-a,
- priprema materijale i dokumentaciju za sjednice CROLAB-a,
- organizira vođenje zapisnika na sjednicama tijela CROLAB-a,
- odgovoran je za redovno izvješćivanje članica CROLAB-a,
- obavlja i druge djelatnosti koje su mu stavljene u nadležnost odlukama Upravnog odbora.
Glavnog tajnika imenuje Upravni odbor na vrijeme od 4 godine.
Za glavnog tajnika CROLAB-a može biti imenovana osoba koja, osim uvjeta propisanih zakonom, ima smisao za organizaciju i ustroj poslovanja.
Za svoj rad glavni tajnik odgovara Upravnom odboru.
Ukoliko izabrani glavni tajnik ne bude udovoljavao zahtjevima CROLAB-a, Upravni odbor ga razrješuje dužnosti i prije isteka vremena na koje je biran.

VII. IMOVINA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 47.

 

Imovinu CROLAB-a čine:
-   novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima
- novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
-   nekretnine i pokretne stvari udruge,
-   druga imovinska prava.

 

Članak 48.

 

CROLAB  raspolaže i upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, i to isključivo za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.
U slučaju kada CROLAB provodi programe i projekte od značenja za opće dobro koji se financiraju iz javnih izvora, dužan je najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice i širu javnost.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen. Financijski plan predlaže Upravni odbor a donosi Skupština.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Završni račun prihvaća Skupština.
Predsjednik/ca CROLAB-a ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom CROLAB-a.

 

Članak 49.

 

CROLAB vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izviješća u skladu s propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

Članak 50.

 

Za opravdane troškove i za rad vezan uz obavljanje djelatnosti Udruge, predsjednik/ca, tajnik i drugi članovi tijela Udruge koje odredi Upravni odbor, imaju pravo na naknadu.
Odluku o visini, rokovima i načinu isplate naknada određuje Upravni odbor. 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 51.

 

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.
Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

IX. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 52.

 

Prijedlog za donošenje, izmjene i dopune, kao i za autentično tumačenje Statuta i drugih općih akata daje Upravni odbor, a postupak je isti kao i kod donošenja Statuta.

 

Članak 53.

 

Statut, izmjene i dopune Statuta i općih akata CROLAB-a stupaju na snagu osmi dan od dana objavljivanja na internetskoj stranici CROLAB-a i ne mogu imati povratno djelovanje.

 

Članak 54.

 

Za tumačenje primjene pojedinih odredaba ovog Statuta nadležna je Skupština CROLAB-a.
Izmjene i dopune Statuta objavljuju se na način na koji je Statut donesen.

X. JAVNOST RADA CROLAB-a

Članak 55.

 

Rad CROLAB-a je javan.

 

Članak 56.

 

Javnost rada CROLAB-a ostvaruje se:

 • pravodobnim izvještavanjem članica CROLAB-a o svim značajnim događanjima u radu CROLAB-a,
 • podnošenjem izvješća o izvršenju programa rada CROLAB-a i o radu njegovih tijela,
 • javnim održavanjem sjednica tijela CROLAB-a,
 • objavljivanjem općih akata,
 • uvidom javnosti u ostvarivanje ciljeva.

Za ostvarivanje javnosti rada CROLAB-a odgovorni su tijela CROLAB-a i predsjednik/predsjednica.

XI. MEĐUNARODNA SURADNJA

Članak 57.

 

Radi razvijanja međunarodne djelatnosti i suradnje od zajedničkog interesa za sve članice CROLAB može surađivati s međunarodnim organizacijama i udruženjima koje imaju srodne ciljeve i zadatke i učlanjivati se u međunarodne asocijacije na načelima ravnopravnosti, reciprociteta i jednake zastupljenosti u svim tijelima tih organizacija.

 

Članak 58.

 

Odluku o učlanjivanju u međunarodne organizacije donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Odluku o suradnji s međunarodnim organizacijama i udruženjima donosi Upravni odbor.
Za predstavnike, odnosno članove u tijelima međunarodnih organizacija i udruženja biraju se istaknuti stručnjaci, a bira ih Upravni odbor.

XII. PRESTANAK RADA I LIKVIDACIJA CROLAB-a

 

Članak 59.

 

CROLAB prestaje s radom:

 • odlukom Skupštine o prestanku rada, pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom ili podjelom razdvajanjem, koje odluke se donosi dvotrećinskom većinom prisutnih na sjednici na kojoj je najmanje 2/3 članova,
 • protekom dvostruko više vremena od vremena poredviđenog za održavanje redovne Skupštine, a da ona nije održana,
 • pravomoćnom odlukom suda ili drugog nadležnog državnog tijela,
 • na zahtjev člana ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice donijelo odluku o primanju novih članova,
 • u drugim slučajevima propisanim Zakonom o udrugama.

 

Članak 60.

 

U slučaju prestanka rada CROLAB-a sva imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog ili drugog postupka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

XIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA UDRUGE

 

Članak 61.

 

Likvidator je pravna ili fizička osoba koju imenuje Upravni odbor.
Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar kao osoba ovlaštena za zastupanje Udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Udruge iz registra.
Upravni odbor može u svako doba opozvati likvidatora i na njegovo mjesto imenovati drugu osobu.

XIV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 62.

 

Opći akti CROLAB-a donijeti će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

 

Članak 63.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom prihvaćanja na Skupštini, s kojim danom  Statut od 08. studenoga 2013. p restaje važiti.

 

U Zagrebu, 07.07. 2015. godine
PREDSJEDNIK CROLAB-a

prof. dr. sc. Davor Zvizdić

Datum objave: 12.09.2015

Galerija Slika
Kompetentnost osoblja - 05.10.2011.

Kompetentnost osoblja - 05.10.2011.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Zakonodavstvo o hrani i norme.


05.10.2011. - 25 slika, 1.16MB, zip

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.