Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / SEH

Sekcija za hranu (SEH) Kluba analitičkih laboratorija (KAL), koji djeluju unutar Udruge Hrvatski laboratoriji CROLAB organizirala je sastanak 5. rujna u okviru 22. jesenskog međunarodnog sajma u Gudovcu. Sudionike sastanka pozdravili su zamjenica ministra poljoprivrede Snjeţana Španjol, potpredsjednica Sabora Dragica Zgrebec i direktor Bjelovarskog sajma Davorin Posavac.
Glavna tema sastanka bila je pesticidi, tj. utjecaj sredstava za zaštitu bilja na kakvoću prehrambenih proizvoda, analitika pesticida te procjena rizika od pesticida. Predavanja su odrţali dr.sc. Siniša Jelovčan,Syngenta, dr.sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu, mr.sc. Ţeljkica Oštrokapa-Međurečan, savjetodavna sluţba, mr.sc. Iva Sabljak, Croatiakontrola i Mirela Jambreković,dipl. inţ., Aviteh.
Sastanku su prisustvovali predstavnici laboratorija proizvođača hrane (Agrokor, Dukat, Franck, Gala, Koestlin, Karolina, Papuk, PIK Vrbovec, Spider grupa, Vivera, Zvijezda, Zdenka i Podravka), predstavnici ovlaštenih i akreditiranih laboratorija (Croatiakontrola, Bioinstitut, Hrvatska poljoprivredna agencija, Zavod za voćarstvo i vinogradarstvo), te Visokog gospodarskog učilišta u Kriţevcima i Hrvatske agencije za hranu.
Sudionici sastanka iskazali su zadovoljstvo odrţanim prezentacijama i aktualnošću tematike te istaknuli vaţnost organizacije ovakvih sastanka u stvaranju povjerenja i komunikacije između ovlaštenih/akreditiranih laboratorija, laboratorija proizvođača i institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za ţivotinje u Republici Hrvatskoj.
Ističemo da sastanci koje organizira Sekcija za hranu pomaţu subjektima u poslovanju s hranom, laboratorijima i institucijama uključenim u sustav sigurnosti hrane da se međusobno poveţu, komuniciraju probleme i zajedničkim snagama iznađu rješenja. Uz članove sekcije pozive za sastanke upućujemo i potencijalnim članovima kako bismo osnaţili Udrugu stvorili kritičnu masu znanja i iskustva te postali aktivni sudionici sličnih europskih organizacija.

 

Sva predavanja

Dnevni red
Cerjan-Stefanović CROLAB
Utjecaj pesticida i njihovih rezidua na proizvodnju hrane – dr.sc. Siniša Jelovčan, Syngenta
Pesticidi procjena rizika - dr.sc. Sanja Miloš, Hrvatska agencija za hranu
Pravilna uporaba sredstava za zaštitu bilja- mr.sc. Željkica Oštrokapa-Medurečan, Savjetodavna služba
Analitika pesticida - Iva Sabljak, mag. ing. preh. aliment., univ. spec. i mr.sc. Mirela Grubelić, Croatiakontrola
Global G.A.P. - Mirela Jambreković, dipl. ing., Aviteh d.o.o.

 
Sekacija za hranu (SEH) Gudova, Bjelovarski sajam - 05.09.2014

Sekacija za hranu (SEH) Gudova, Bjelovarski sajam - 05.09.2014 (Broj slika: 27)

Sekacija za hranu (SEH) Gudova, Bjelovarski sajam - 05.09.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa sastanak SEH-a.


05.09.2014. - 2.39 MB, 27 slika

« Natrag

Galerija Slika
Upravljanje dokumentacijom

Upravljanje dokumentacijom - 27.02.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa seminara Upravljanje dokumentacijom.


27.02.2014 - 3.95 MB, 16 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.