Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 

eurolab_logo

 

 

 

LGC

 

Shimadzu

 

KAL / Aktivnosti

SUDJELOVANJE CROLAB-KAL-a NA 33. MEĐUNARODNOM SAJMU
"MEDICINA I TEHNIKA"
18.-21. SVIBNJA 2005. GODINE U ZAGREBU


 U okviru sajma "MEDICINA I TEHNIKA" sudjelovao je i CROLAB-KAL (Klub analitičkih laboratorija) sa serijom predavanja vezanih uz teme ANALITIKA U OKOLIšU-VODA-HRANA-ZDRAVLJE. Radilo se o značajnoj promociji djelatnosti analitičara i njihove važne uloge u kreiranju rezultata analize te udruge CROLAB i Kluba analitičkih laboratorija-KAL koji djeluje unutar nje.

Tri grupe predavanja su održane 19.05.2005. od 14h do 18h, a izlaganja su završila OKRUGLIM STOLOM. Predavanjima je nazočilo oko 150 slušača, koji su u pauzama predavanja otvarali raspravu o interesantnim temama.


Zaključeno je kako su teme predavanja ANALITIKA U OKOLIšU bile svima veoma interesantne te kako bi one mogle biti osnova za jedno veće okupljanje analitičara. Predavanja su grupirana u tri cjeline:1. VODA


1.1. NOVA ZAGAĐIVALA U POVRšINSKIM VODAMA
Alka J.M. Horvat, Zavod za analitičku kemiju, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Marulićev trg 2

Od svih novih zagađivala najviše zabrinjavaju antibiotici, jer se stalnom emisijom određenih količina antibiotika u okoliš razvijaju na antibiotike rezistentni mikroorganizmi. No i ostale tvari iz grupe novih zagađivala zbog svoje slabe razgradivosti mogu - nezaustavljene uređajima za obradu otpadnih voda - dospjeti u površinske vode i kroz tlo do podzemnih voda i time ugroziti opskrbu pitkom vodom.

Intenziviranje analitičkih i ekotoksikoloških istraživanja ubrzat će normizaciju njihova određivanja i donošenje zakonskih propisa o njihovoj maksimalno dopuštenoj koncentraciji u vodama.


1.2. IONSKA KROMATOGRAFIJA U ANALIZI PITKIH VODA

štefica Cerjan - Stefanović, Tomislav Bolanča, Melita Regelja
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnnologije, Sveučilišta u Zagrebu, Marulićev trg 20, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ionska kromatografija je analitička tehnika za određivanje prvenstveno smjese aniona i kationa, te se često koristi za kontrolu kvalitete voda. Njezina glavna prednost je u velikoj brzini analize, osjetljivosti i preciznosti.). Tipični ioni koji se mogu odrediti ionskom kromatografijom su amonij, litij, kalij, natrij, magnezij, kalcij, barij stroncij, fluorid, klorid, klorat, bromid, bromat, sulfat, nitrit, nitrat, fosfat, metali, niže organske kiseline, šećeri, aminokiseline itd. Svaka analiza voda je specifična kao npr. otpadne vode tvornica, komunalni izljevi, podzemna i nadzemna voda i pitka voda, pa je potrebno razviti ionsku kromatografsku metodu za svaki od tih analitičkih problema zasebno. Metoda ionske kromatografije u kontroli kakvoće vode prihvaćena je u okviru djelatnosti DZNM/TO 147-Kakvoća vode. Do sada je usvojeno šest hrvatskih normi od kojih se tri mogu koristiti pri analizi vode za piće i to: HRN EN ISO 10304-3:2001, HRN EN ISO 14911:2001, HRN EN ISO 15061:2001.1.3. NAPREDNI OKSIDACIJAKI PROCESI ZA OBRADU ORGANSKIH ONEČIšĆIVALA U OTPADNIM VODAMA


 Natalija Koprivanac, Sanja Papić, Ana Lončarić Božić, Dinko Vujević, Hrvoje Kušić, Igor Peternel
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, 10 000 Zagreb, Hrvatska


Napredni oksidacijski procesi (Advanced Oxidation Processes, AOPs) kojima se uspješno mogu razgraditi različita organska onečišćivala u vodenom mediju, predstavljaju alternativu tradicionalnim biološkim, fizikalnim i kemijskim metodama obrade otpadnih voda. Napredni oksidacijski procesi definiraju se kao procesi u kojima pod utjecajem energije, bilo kemijske, električne ili energije zračenja, dolazi do stvaranja vrlo reaktivnih hidroksilnih radikala i to u količini dovoljnoj da razgrade većinu organskih spojeva prisutnih u otpadnoj vodi u uvjetima atmosferskog tlaka i temperature.
2. HRANA


2.1. SPECIJALNE ANALITIČKE METODE ZA DOKAZIVANJE AUTENTIČNOSTI VINA

Dr. sc. Veronika Kubanović
Hrvatski zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, 10000 Zagreb, Kneza Ljudevita
Posavskog 48

Dokazivanje autentičnosti i utvrđivanje patvorenja vina je postupak koji se već desetak godina provodi na tržištu EU. Podaci dobiveni primjenom izotopnih metoda u dokazivanju originalnosti vina značajne su kod definiranja geografskog podrijetla i vina i sorte. Svaka sorta ima svoju prirodnu razinu izotopa koja je uvjetovana geografskim položajem vinograda, različitim klimatskih faktorima, nadmorskom visinom, tipom tla.... Na osnovu njihovih omjera moguće je dobiti posve jasnu sliku o vinu.


2.2. ISPITIVANJE FIZIKALNO-KEMIJSKIH I SENZORNIH SVOJSTAVA MASLINOVIH ULJA KAO GARANCIJA KVALITETE

Sandra Petričević,dipl.ing
SMS-Prehrambeno razvojni centar, 21000 Split, Kopilica 5

Kvaliteta maslinovog ulja ovisi o fizikalno-kemijskim i senzornim svojstvima, a ''Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za ulje od ploda i komine maslina'' (NN 35/99) su propisane i metode određivanja tih svojstava kojim se utvrđuje kvaliteta maslinovog ulja i kategorizacija. Ujedno se utvrđuje autentičnost ovog veoma važnog proizvoda.


2.3. KONTROLA I ZNAČENJE BIOREZIDUA U NAMIRNICAMA

 Zdenko šmit, Adela Krivohlavek, Jasna Bošnir i Dinko Puntarić
Zavod za javno zdravstvo grada Zagreba, Mirogojska cesta 16, 10000 Zagreb
H D K I - Sekcija za kromatografiju

U radu je dan kraći pregled mogućih posljedica primjene veterinarskih lijekova i ostataka biorezidua u poluproizvodima i gotovim proizvodima animalnog podrijetla. Također, dan je kratak prikaz naših i europskih propisa koji reguliraju prisutnost biorezidua u namirnicama, kao i pregled metoda za ispitivanje njihove prisutnosti.

Izneseni su rezultati i dan je osvrt na ispitivanja prisutnosti sulfonamida u nekim vrstama namirnica primjenom kombinirane metode tekućinske kromatografije visokog razlučivanja i spektrometrije masa (HPLC - MS)

3. ZDRAVLJE


3.1. AKREDITACIJA MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH LABORATORIJA

Prof. dr. sc. Dubravka Čvorišćec
Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i Kliničkoga bolničkog centra Zagreb

Za postupak akreditacije medicinsko-biokemijskih laboratorija. Izrađen je "Pravilnik o kvalitativnim sustavima i dobroj laboratorijskoj praksi" (1995.) te kompjutorski predložak za izradu Priručnika za kvalitetu (1998.) koji je usklađen s "Osnovnim kriterijima za sustave kvalitete u medicinskim laboratorijima" objavljenima od Koordinacije za kliničku kemiju Europske zajednice. Godine 2003. usvojena je nova međunarodna norma za upravljanje kvalitetom i akreditaciju medicinskih laboratorija: EN ISO 15189, Medical laboratories - Particular requirements for quality and competence. Hrvatska komora medicinskih biokemičara pripremila je ovu normu kao radni dokument na hrvatskom jeziku i može se naći na http://www.hkmb.hr. Na temelju norme EN ISO 15189 izrađen je i nacrt "Pravilnika o akreditaciji medicinskih laboratorija". Preostaje odluka ministarstva zdravstva i socijalne skrbi hoće li osnovati posebno tijelo za akreditaciju medicinskih laboratorija ili će akreditaciju provoditi nacionalna agencija za akreditaciju, te da se započne s edukacijom laboratorijskih stručnjaka koji će sudjelovati u postupku akreditacije kao vanjski neovisni ocjenitelj.


3.2. MJERITELJSKA SLJEDIVOST MEDICINSKO-BIOKEMIJSKIH PRETRAGA

 1Zlata Flegar-Meštrić, dr.sc., spec.medicinske biokemije 2Dubravka Juretić, red.prof.
1Zavod za kliničku kemiju Kliničke bolnice Merkur,
2Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
S ciljem stalnog unapređivanja laboratorijske dijagnostike u Republici Hrvatskoj, Hrvatska komora medicinskih biokemičara provodi program harmonizacije laboratorijskih pretraga u području opće i specijalne medicinske biokemije koji podrazumijeva sljedivost dobivenih rezultata laboratorijskih pretraga prema certificiranim referentnim materijalima i referentnim metodama. Time se nastoji postići ujednačenost analitičke kvalitete laboratorijskih pretraga što je preduvjet za primjenu jedinstvenih referentnih intervala što bi značajno doprinijelo ne samo racionalizaciji laboratorijske dijagnostike nego i poboljšanju kvalitete zdravstvene skrbi u Hrvatskoj.


OKRUGLI STOL (M.Kaštelan, B.Bajzek-Brezak, Antunović). Predstavljene su predstojeće transformacije Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo i najavljeno je osnivanje novih nacionalnih tijela za akreditaciju, normizaciju kao i nacionalnog mjeriteljskog instituta. Obaviješteni smo o učlanjenju CROLAB-a u EUROLAB.Predsjednica CROLAB KAL-a:
Prof.dr.sc. štefica Cerjan Stefanović

« Natrag

Galerija Slika
Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

Izazovi u mikologiji - Nastavni zavod za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", Zagreb - 14.11.2014.

U nastavku možete preuzeti sve slike sa radionice Izazovi u mikologiji.


14.11.2014. - 11.1 MB, 37 slika

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.