Članovi

Korisničko ime:
Lozinka:

 
 

HGK_logo

 

kvaliteta_logo

 

izvorno_logo

 

Shimadzu

 

eurolab_logo

 

LGC

 

Naslovnica

KAKO UPRAVLJATI RIZICIMA U LABORATORIJU, CERTIFIKACIJSKOM I INSPEKCIJSKOM TIJELU

 

 

SVRHA SEMINARA

 

Upravljanje rizicima nužno je u svakodnevnom radu tijela za ocjenjivanje sukladnosti, u svakodnevnom radu kod provedbe ispitivanja/umjeravanja, nadzor I certifikaciju koje nude tržištu, kod provedbe politike kvalitete i ostvarivanja ciljeva kvalitete, kod upravljanja preventivnim i popravnim radnjama, a sve u cilju pružanja kvalitetne usluge kupcu i postizanja veće konkurentnosti vlastite tvrtke.

Procjene rizika su važne kod akreditacije u fleksibilnom području. Također, novo izdanje norme ISO 9001:2015 uvodi upravljanje rizicima, a otpadaju preventivne radnje. Upravljanje rizicima posebno je naglašeno u novoj normi HRN EN ISO/IEC 17025:2017.

 

Svrha seminara je upoznati se s načelima upravljanja rizika sukladno normi HRN EN ISO 31000, Upravljanje rizikomNačela i upute, te se upoznati i uvježbati osnovne metode upravljanja rizicima u svojim laboratorijima, inspekcijskim i certifikacijskim tijelima.

 

 

IZ PROGRAMA

 

 • Zahtjevi nepristranosti i objektivnosti laboratorija i organizatora ispitivanja sposobnosti, inspekcijskih tijela, certifikacijskih tijela i verifikatora stakleničkih plinova u postupcima akreditacije
 • Načela norme HRN EN ISO 31000, Upravljanje rizikom-Načela i upute
 • Izvori rizika, procjena rizika, plan aktivnosti
 • Alati za procjenu rizika
 • FMEA metoda procjene rizika
 • FTA i ETA
 • Rizici prilikom provedbe internog audita
 • Rizici prilikom umjeravanja
 • Rizici nepristranosti i neovisnosti
 • Rizici prilikom inspekcijskih aktivnosti
 • Rizici uzorkovanja
 • Rizici pri radu sa kemikalijama
 • Rizici transporta
 • Radionica i praktičan rada polaznika: kako upravljati rizicima 

 

 

KOME JE SEMINAR NAMIJENJEN

 

 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju ispitnih, medicinskih i umjernih laboratorija te organizatora ispitivanja sposobnosti  (HRN EN ISO/IEC 17025,  HRN EN ISO/IEC 15189, HRN EN ISO/IEC 17043)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima  i osoblju inspekcijskih tijela (HRN EN ISO/IEC 17020)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima  i osoblju certifikacijskih tijela za proizvode, sustave upravljanja (QMS, EMS,…) i za osoblje  (HRN EN ISO/IEC 1702-1, HRN EN ISO/IEC 17065, HRN EN ISO/IEC 17024)
 • Voditeljima i predstavnicima za kvalitetu, internim auditorima i osoblju verifikacijskog tijela za stakleničke plinove (HRN EN ISO/IEC 14065)
 • svima koji žele saznati više o ovoj temi

 

 

PREDAVAČI

 

Vladimir Mucko, dipl. ing.

Zamjenik je ravnatelja HAA i načelnik je Odjela za potvrđivanje osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji koji provodi akreditaciju u svrhu prijavljivanja/notifikacije sukladno EU direktivama.

Vodeći je ocjenitelj i ocjenitelj sustava upravljanja kvalitetom prema akreditacijskim shemama za ispitne i umjerne laboratorije (HRN EN ISO/IEC 17025), za cetifikacijska tijela za proizvode (HRN EN ISO/IEC 17065) i za inspekcijska tijela (HRN EN ISO/IEC 17020). Ima status ISO 31000 Risk manager, PECB, od 2015.g.

 

Dr. sc. Antun Benčić

Član Hrvatskog društva za kvalitetu, Hrvatskog mjeriteljskog društvo i KOREMA. Kao savjetnik sudjeluje u pripremi i implementaciji sustava kvalitete HRN EN ISO 9001, HRN EN ISO/IEC 17025, HRN EN ISO/IEC 17020). Primjenjuje upravljanje rizicima u tijelima za ocjenjivanje sukladnosti. Držao nastavu na seminarima za različite sustave kvalitete. Kao vanjski suradnik menadžer je kvalitete u laboratoriju akreditiranom prema gore navedenim normama. Radio kao izvanredni profesor na VVTŠ do 1988. g., kao pomoćnik Ministra obrane, kao načelnik Odjela mjeriteljstva u DZNM i DZM.  Objavio oko 50 stručnih i znanstvenih radova.

 

Janko Peranić, dipl. ing.

Diplomirani inženjer strojarstva. Radio u nacionalnom umjernom laboratoriju za masu, nakon kojeg je prešao u Vage d.o.o. u kojima je i sada zaposlen kao voditelj laboratorija akreditiranog  prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 od strane HAA za umjeravanje mjerila mase. U Laboratoriju Vage d.o.o. uveo je sustav kvalitete prema normi HRN EN ISO/IEC  17020:2012 i primjenjuje FMEA metodu upravljanje rizicima. Laboratorij je akreditiran kao inspekcijsko tijelo. Pored toga menadžer je kvalitete EOQ, te voditelj kvalitete prema normi HRN EN ISO 9001 u poduzeću Vage d.o.o., kao i predstavnik poduzeća prema ovlaštenom tijelu MIRS (br 1376) za sustav kvalitete proizvodnje prema direktivi za neautomatske vage 2009/23/EC. Rukovoditelj kvalitete u poduzeću Vage BH, ovlaštenom od Instituta za mjeriteljstvo BH za prvu, redovnu i izvanrednu ovjeru mjerila mase i akreditiranog od strane BATA.. Član je radne grupe za mjerila mase DZM-a, stručni ocjenitelj HAA i potpredsjednik HDK.Prijava na seminar (13.06.2019)
Download Letak (pdf)

« Natrag

Galerija Slika
CROLAB 15. konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 06. - 09. studenoga 2019. Cavtat

Petnaesta konferencija KOMPETENTNOST LABORATORIJA 06. - 09. studenoga 2019. - Cavtat, Hrvatska

 

Fifteenth Conference LABORATORY COMPETENCE 06. - 09. November 2019 - Cavtat, Croatia


07.11.2019. - 97 slika/images, 25.5 MB, zip
08.11.2019. - 95 slika/images, 22.3 MB, zip
09.11.2019. - 47 slika/images, 12.8 MB, zip

 

Predavanje Udruge hrvatskih laboratorija u Puli (Izvor: http://www.istarski.hr/node/42883-u-puli-predavanje-udruge-hrvatskih-laboratorija)

Konačno, nakon deset godina postali smo punopravni članovi EUROLABa! To ćemo zajedno proslaviti na brojnim aktivnostim planiranim ove godine : 19.06.2013.-DAN CROLABA, 06.11.-09.11.2013. na konferenciji KOMPETENTNOST LABORATORIJA-OPATIJA 2013. i svečanim brojem Glasila.